Bijzondere grafmonumenten

Het kenmerkende poortgebouw aan de Tongerseweg verschaft iedereen onmiskenbaar toegang tot de begraafplaats. Aan de ingang ligt een groot opengeslagen boek van hardsteen waarop met vergulde letters staat gebeiteld: ’Zodra ge tijd en wijle gelaten kunt zien verstrijken, zal snel de kracht van stille verten blijken.’

Dit spirituele tijdvers van dichter Kees Simhoffer typeert kernachtig de oerbetekenis van een kerkhof als een plek van bezinning op het vergankelijke leven en de nagedachtenis aan de overledenen. Grafmonumenten vormen een belangrijke getuigenis van de rouwcultuur: ze verbinden de generaties aan elkaar en houden de herinnering aan geliefde familieleden, vrienden en persoonlijkheden in ere.

Veel typerende kenmerken zijn beschreven door Monumentenhuis Limburg in een handboek voor het beheer, gebruik en onderhoud. Een van de hoofdstukken met betrekking tot de begraafplaats en de Monumentenwet 1988 legt uit wat de cultuurhistorische waarde is van de verschillende delen van de begraafplaats. Vooral de redenen achter de toekenning van titels onder de Monumentenwet zijn beeldbepalend voor de Begraafplaats Tongerseweg.

De rapportage kunt u downloaden

De rijksoverheid beschermt historische complexen/objecten op grond van het ‘algemene belang’ dat het bewuste cultuurgoed vertegenwoordigt. Om dit belang te beoordelen zijn in de Monumentenwet 1988 4 hoofdcriteria vastgelegd: ruimtelijke en structurele samenhang, schoonheid, betekenis voor de
wetenschap en cultuurhistorische waarde.

Complex Tongerseweg — Een deel van de begraafplaats aan de Tongerseweg 292 is sinds 14 oktober 1996 als complex opgenomen in het register van beschermde rijksmonumenten. Dit houdt in dat de diverse elementen en onderdelen van de begraafplaats een dusdanige samenhang hebben, dat ‘de som der delen’ een cultuurhistorisch waardevol geheel oplevert. Het deel van de begraafplaats dat onder rijksbescherming valt, omvat de vakken die in de periode tot en met 1910 werden aangelegd: vak A tot en met vak Z en vak AA.

Voorts zijn op de begraafplaats 11 afzonderlijke objecten als rijksmonument aangewezen. Binnen het beschermde complex nemen deze objecten een bijzondere positie in. In het linker menu gaan we dieper in op de redenen waarom deze grafmonumenten die positie innemen.